De ryska kraftministerierna: Maktverktyg och maktförsäkring

Författare:

  • Vendil Pallin Carolina

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2004--SE

Sidor: 214

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Ryssland
  • säkerhetspolitik
  • underrättelse- och säkerhets-
  • tjänst
  • Putin
  • Russia
  • security policy
  • intelligence and security
  • services

Sammanfattning

Tolv ministerier och myndigheter i Ryssland är direkt underordnade presidenten. Vid en första anblick är de en brokig samling, men de har ändå ett antal vitala funktioner för Kreml, ibland kallas dessa för kraftministerier då flera av dem förfogar över väpnad trupp.Detta är ett viktigt verktyg för presidenten i Kreml, men kraftministerierna tillhandahåller också unik information. Dessutom utgör de en maktförsäkring då de levererar infrastruktur för landets högsta ledning i form av byggnader, livvaktsskydd och säkra kommunikationer. De har förekommit spekulationer om ett maktövertagande av gamla KGB eller dess arvtagare, den Federala säkerhetstjänsten, FSB. Det är högst otroligt att Putin skulle låta FSB bli en konkurrent om makten. Kraftministerierna konkurrerar snarare om makten och Putin upprätthåller en delikat maktbalans mellan dem. En demonisering av kraftministerierna och deras inflytande riskerar dessutom att skymma det som är det svåraste problemet med den funktion och roll som kraftministerierna har i rysk politik.De har ett indirekt inflytande på politikutövningen i kraft av sin roll som informationsleverantör. Den allvarligaste invändningen består dock i att denna sfär av rysk politik är helt undantagen från oberoende granskning och kontroll. Det finns inget oberoende parlament eller självständigt rättsväsende som kan granska kraftministeriernas verksamhet. Inte heller media eller fristående organisationer har reella möjligheter att utföra en djupgående granskning av denna sfär.Detta leder till att systemfel, maktmissbruk, korruption och ineffektivitet kan fortleva - något som har följder för demokratiutvecklingen.