Att möjligöra taktiskt riktigt uppträdande vid prövning av ubåtsjaktförmåga - en förstudie

Författare:

 • Lindberg Erik

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2010--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Marinen
 • förmåga
 • ubåtsjakt
 • övningsverksamhet
 • taktik
 • validering
 • analys
 • VDS
 • UB I M:Samsäk
 • TU Sjö
 • Swedish Navy
 • capability
 • ASW
 • exercise
 • LIVEX
 • tactics
 • VDS

Sammanfattning

Som ett resultat av metodutveckling inom Marinen har det taktiska utfallet av sjöstridsövningarna under perioden 2003-2005 kunnat följas upp. Slutsatserna visar att övningsförutsättningarna varit sådana att fartygen ofta övat utan att ha möjlighet att detektera ubåten vilket innebär en mängd problem. Ett av dessa är att det var omöjligt att försöka värdera förbandens förmåga eftersom utfallet var givet redan i planeringen. För att hantera detta problem behöver alternativa lösningar utvecklas och analyseras. För att underlätta Marinens möjligheter att utreda detta problem och för att tillvarata erfarenheterna från TU Sjö verksamhet 2003-2005 skapades en liten arbetsgrupp vintern 2006 för att försöka finna en lösning som med dagens förutsättningar medger att förbanden får möjlighet att uppträda taktiskt riktigt vid prövning av ubåtsjaktförmåga. Gruppen bearbetade problemet i workshopform. I föreliggande underlagsrapport presenteras gruppens resultat i form av analys, slutsatser och rekommendationer. Avsikten är att resultaten huvudsakligen ska kunna användas för att skapa möjlighet att pröva förbandens förmåga, men förhoppningsvis kan delar av underlaget komma till nytta vid andra utredningar, exempelvis hur övningar bör utformas. Rapporten riktar sig till en smal målgrupp och har ett tydligt fokus - att för aktuella beslutsfattare (men inte nödvändigtvis med ubåtsjaktkompetens) kortfattat beskriva arbetsgruppens metod, analys, slutsatser och rekommendationer.