Blast mitigation by water

Författare:

  • Absil Louk
  • Bryntse Anders

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2049--SE

Sidor: 98

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Explosioner
  • tryck
  • dämpning
  • explosions
  • pressure
  • mitigation

Sammanfattning

Tekniken att dämpa explosioner med hjälp av vatten har en rad tänkbara tillämpningar för militära och civila anläggningar, t.ex. för att reducera riskområden vid ammunitionslagring i bergrum. Industriellt kan den även tillämpas för att reducera kostnader för erforderliga skyddskonstruktioner vid tillverkning och destruering av ammunition och sprängämnen. Ett aktuellt användningsområde är ammunitionsförvaring på camper i samband med internationella fredsbevarande insatser. 1997 inleddes ett samarbetsprojekt mellan dåvarande FOA (som 2001 uppgick i FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut) och TNO-Prins Maurits Laboratory i Nederländerna (som numera benämns TNO Defence, Security and Safety), som syftade till att bättre förstå den fysikaliska bakgrunden till fenomenet samt att formulera standarder och rekommendationer för användningen av vattenbarriärer. FOA/FOI:s verksamhet inriktades på studier av skallagarnas giltighet samt att undersöka om höljesladdningar inverkade på fenomenet, medan TNO-PML främst studerade inverkan av laddningstätheten och vattenvolymernas storlek och placering för dämpningseffektiviteten.