Cross-layer design i kommunikationssystem - en översikt

Författare:

  • Tullberg Hugo

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2069--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • cross-layer design
  • lageröverskridande design
  • kommunikation
  • forskningsområden
  • communication
  • research areas

Sammanfattning

De senaste åren har cross-layer design (lageröverskridande design) rönt starkt intresse inom kommunikationsforskningen. Vid cross-layer design genomför man samtidig optimering av funktioner i flera lager i en referensmodell med avseende på en systemkritisk dimensionerande resurs, t ex nätkapaciteten eller batterilivs-längden. Rätt använt kan cross-layer design leda till stora prestandavinster medan felaktig användning kan medföra en oavsiktlig begränsning i modulariteten. Rapporten behandlar olika aspekter av cross-layer design och dess inverkan på effektiva kommunikationssystem. I rapporten inventeras pågående forskning om cross-layer design för kommunikationssystem. Vi diskuterar definitioner och olika tolkningar av cross-layer design. Vi föreslår en definition enligt följande: Cross-layer design är när man avviker från en specifik referensmodell, genom extra informationsflöde eller på annat sätt, i syfte att optimera prestanda med hänsyn till en specificerad kritisk resurs för ett väl avgränsat system. Vi konstaterar även att det behövs en ny radioreferensmodell som tar hänsyn till utbredningsegenskaper och behov av flexibilitet i radionära signalbehandling men ändå ger tillräcklig struktur för modularitet. Slutligen ger vi exempel på områden där cross-layer design är av intresse för militär kommunikation och pekar på nya möjligheter inom taktiska radionät och sensornät.