Final report: HPM - skyddsmetoder för NBF

Författare:

 • Höijer Magnus
 • Bäckström Mats
 • Jonsson Rolf
 • Nilsson Tony
 • Lundén Olof
 • ul Wahab Qamar

Publiceringsdatum: 2007-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2127--SE

Sidor: 31

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • HPM
 • framvägskoppling
 • bakvägskoppling
 • lågbrusförstärkare
 • limiter
 • modväxlande kammare
 • high power microwaves
 • frontdoor coupling
 • backdoor coupling
 • low noise amplifiers
 • limiters
 • reverberation chamber

Sammanfattning

HPM är en grov form av elektronisk krigföring. Den utnyttjar att en elektromagnetisk källa kan generera tillräckligt mycket energi för att penetrera in i elektronikkretsar och störa eller förstöra dessa. Denna rapport belyser viktiga resultat samt viktig kunskap och erfarenhet som har erhållits inom det treåriga projektet "HPM-skyddsmetoder för NBF" . Rapporten innehåller även en förteckning över samtliga skriftlig a publikationer inom projekttiden. Dessutom beskrivs hur information har överförts till övriga samhället, huvudsakligen myndigheter och industri. En generell modell för hur elektromagnetisk energi förstör/stör elektronik har utvecklats. När HPM tas emot av en antenn förstörs typiskt en lågbrusförstärkare. Sårbarheten hos dessa har undersökts. Skyddskretsar har utvecklats och undersökts. Oavsiktig bakdörrsinträngning är mycket komplex. Ett viktigt verktyg för att kvantifiera bakvägsinkoppling är den Modväxlande kammaren. Förståelse och metoder för att använda den Modväxlande kammaren har utvecklats.