Slutrapport för projektet Verifiering av vågutbredningsmodeller

Författare:

 • Gustafsson Ove
 • Eriksson Gunnar
 • Holm Peter
 • Persson Rolf
 • Thaning Lennart
 • Schoenberg Pontus von
 • Waern Åsa

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2149--SE

Sidor: 48

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • LBM
 • ledskikt
 • turbulens
 • brytningsindex
 • aerosoler
 • meteorologi
 • bulkmodeller
 • radar
 • radio
 • IR
 • laser
 • lidar
 • atmosfärstransmission
 • LBM
 • duct
 • turbulence
 • refractive index
 • aerosols
 • meteorology
 • bulk models
 • radar
 • radio
 • laser
 • lidar
 • IR transmission

Sammanfattning

Projektet ´Verifiering av vågutbredningsmodeller´, finansierat av Försvarsmakten, har genomförts under perioden 2004-2006. Arbetet har genomförts med hjälp av meteorologiska, radio/radar och elektrooptiska sensorer, modeller och metoder, samt genom samarbete med internationella grupper inom EDA projektet "Duct mapping improvement based on atmospheric data fusion for naval purpose". Målsättningen för projektet är att utföra en inledande verifiering av modeller för vågutbredning inom områdena radio/radar samt elektrooptik genom jämförelse med uppmätt vågutbredning över hav, kust och öar. Projektet har studerat modeller och metoder för prediktering av ledskikt samt dess effekt på vågutbredning inom radio/radar-området , specifikt LBM. Vår bedömning är att väderprognosmodellerna inte kommer att kunna ersätta metoder byggda på in situ mätningar (LBM) under en överskådlig framtid. Därför finns det skäl att se över och, baserat på erfarenheter från ´Duct Mapping´-projektet, förbättra delar I LBM. Alternativa metoder för att bestämma refraktionen och därmed förekomsten av ledskikt där radar eller radiosignaler analyseras med inversa metoder har studerats. Metoder av den typen kommer att implementeras på testsystem, inom fortsättningen av det internationella samarbetet, dock utan Svensk medverkan.En optisk metod, med lidar, att bestämma refraktionen föreslogs och testades. De analyserade resultaten från lidarmätningarna av refraktionen visar god överensstämmelse med beräknade värden, speciellt för små vinklar och korta avstånd.