Slutrapport från FoT-projekt Teknik, Metodik och Demonstrationssystem för Informationsfusion (TMDI)

Författare:

 • Hörling Pontus
 • Johansson Katarina
 • Kylesten Birgitta
 • Mårtenson Christian
 • Schubert Johan
 • Suzic Robert
 • Svenson Pontus

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2164--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Informationsfusion
 • slutrapport
 • TMDI
 • OOTW
 • beslutsstöd
 • information fusion
 • final report
 • TMDI
 • OOTW
 • desicion support

Sammanfattning

Detta dokument utgör slutrapporten för FoT-projekt Teknik, Metodik och Demonstrationssystem för Informationsfusion (TMDI). Projektet har pågått under åren 2004 2006. Det har verkat i en tid då förväntningarna på informationsfusionsfunktioner har skiftat från att stödja skapandet av en lägesbild vid symmetrisk strid till motsvarande vid asymmetriska konflikter och Operations Other Than War (OOTW). Rapporten ger en kort beskrivning av detta skifte i synen på informationsbehov, samt en historik över projektets organisation och vilka områden inom informationsfusionen vi avgränsat som viktiga att arbeta inom. Rapporten är huvudsakligen avsedd som en sammanfattning av den bedrivna verksamheten. Projektets prestationer har kontinuerligt levererats i form av vetenskapliga tidskrifts- och konferensartiklar, FOI-rapporter samt demonstrationer och seminarier. Information om dessa har även lämnats i form av kvartalsrapporter som FOI Memo. Projektets skriftliga publikationer under dessa tre år listas i slutet av rapporten med sina abstracts.