Forskningsresultat för projekt Doftbild år 2006

Författare:

  • Karlsson Rose-Marie
  • Holmgren Erik
  • Brantlind Mona
  • Ek Stefan

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2190--SE

Sidor: 28

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Explosivämnen
  • analys
  • doftbild
  • explosives
  • analysis
  • odour

Sammanfattning

Under året har provtagnings-, extraktions- och analysmetoder för RDX, HMX, pentyl och tetryl förbättrats. Dessa substanser kan samlas in på filter och därefter analyseras. Metoden har även visat sig fungera för andra explosivämnen, som även kan finnas i ångfas. Denna metod måste dock verifieras före användning i större omfattning. Provtagning med SPE-faser och därpå följande termisk desorption har undersökts. Nackdelen är långa analystider. En alternativ metod för vattenprovtagning har utvecklats. Den använder likadana filter som ovan nämnts vid luftprovtagning. En stor fördel är att provhanteringen underlättas. Detta är ett stort framsteg, vilket innebär både praktiska och ekonomiska fördelar. Vid avveckling av skjutfält har kompositprovtagning visat stor potential. Med förbättrade extraktionsmetoder bör även för projektet Doftbild intressanta ämnen kunna detekteras i jord. Den metod som tidigare utvecklats för extraktion av TNT från jord (MAE) har utvärderats även för aktuella explosivämnen med varierande resultat. Inledande försök med Soxhletextraktion har utförts som ett komplement till MAE. Hittills erhållna resultat är lovande, men metoden måste optimeras. Med den under året införskaffade GC-MS-utrustningen finns stora förhoppningar att förbättra i rapporten beskrivna GC-metoder. Inledande försök har gett mycket lovande resultat. Arbetet fortsätter och dessa resultat kommer att redovisas i nästa års rapport. Ett seminarium gavs den 21 november för att presentera årets resultat för våra kunder. Vissa av dessa resultat visades även på NDRF-konferensen i Trondheim den 23-25 augusti.