FOI miljöredovisning 2006

Författare:

  • Mats Ahlberg
  • Hans Jubrink
  • Jan Sjöström
  • Rolf Tryman
  • Jan Johansson
  • Ingvar Nedgård
  • Ronny Thurén

Publiceringsdatum: 2007-03-02

Rapportnummer: FOI-R--2245--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Miljöledningssystem
  • miljökonsekvensbeskrivning
  • miljöforskning

Sammanfattning

Under 2006 har en omorganisation genomförts vid myndigheten. Omorganisationen har inneburit dels en ny avdelning Försvars- och säkerhetssystem, bildad genom en integrering av avdelningen Systemteknik i avdelningen Vapen och Skydd, och dels en nedläggning av Strategi- och marknadsavdelningen. Under år 2006 har FOI genomfört 17 miljöprojekt åt försvarssektorn på totalt 15 mkr. Vid FOI bedrivs också civil miljöforskning. Denna omfattade 2006 totalt 5,5 mkr. Av 13 redovisade mål som kopplas till betydande miljöaspekter har 8 uppfyllts helt eller till mer än hälften. Antalet nyttjade timmar vid FOIs telebildsystem har ökat från 862 timmar år 2004 och1 917 timmar år 2005 till 2 356 timmar 2006. En intern miljörevision har genomförts av FOI Avdelning för Forskningsstöd (FS). FOI har påbörjat sanering, omfattande bl a bortforsling av skrot mm, vid myndighetens anläggningar i Grindsjön. Den totala kostnaden för miljöarbetet vid FOI uppgick år 2006 till 2 080 tkr. Av denna summa var 446 tkr kostnader för det myndighetsövergripande miljöarbetet och1 049 tkr kostnader för miljöarbete vid avdelningarna. Myndighetens kostnader för arbete i samband med sanering i Grindsjön uppgick under året till 585 tkr.