Samarbete mellan Ryssland och NATO: Det ryska perspektivet

Författare:

  • Karin Anderman

Publiceringsdatum: 2007-03-22

Rapportnummer: FOI-R--2248--SE

Sidor: 28

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Ryssland har ofta framhävt sin särskilda relation till NATO i positiva ordalag. Det senaste året kan dock en viss förändring noteras. även om Moskva lyfter fram NATO- Rysslandsrådet (NRC) som en ideal mötesstruktur eftersom den ger Ryssland deltagande i beslutsfattandet kan man spåra minskat intresse och ökat missnöje med samarbetet. En kvarvarande misstro mellan parterna, brist på gemensamma visioner och intressen och NATOs ökade engagemang österut till bl. a. Georgien, Ukraina och Moldavien riskerar att ytterligare anstränga relationen. Syftet med denna rapport är att undersöka hur Ryssland ser på samarbetet med NATO idag. I rapporten görs också ett försök att bedöma hur samarbetet kan utvecklas framöver.