Perspektiv på Energisäkerhet

Författare:

 • Annika Carlsson Kanyama
 • Åke Holmgren
 • Thomas Jönsson
 • Robert Larsson

Publiceringsdatum: 2007-05-04

Rapportnummer: FOI-R--2250--SE

Sidor: 81

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • energisäkerhet
 • utrikespolitik
 • infrastruktur
 • risk
 • digitala kontrollsystem
 • klimatförändring
 • användare
 • energieffektivitet
 • EU
 • ESFP
 • GUSP
 • kritisk infrastruktur
 • EPCIP
 • CIP

Sammanfattning

Energisäkerhet är ett brett begrepp och i allmänhet menar man då vikten av att försäkra sig om att det finns tillräckligt med energi för att samhällets funktion nu och i framtiden inte skall äventyras. I diskussionen om energisäkerhet är det framförallt den säkra tiillförseln som får mest plats och här inkluderas både produktionsanläggningar samt den infrastruktur som krävs för att flytta energin från producent till användare. Men även användarperspektivet och vikten av att spara energi är en del av diskussionen. I rapporten presenteras åtta olika uppsatser som på olika sätt behandlar ämnet energisäkerhet. Tillförselperspektivet behandlas i sex av dessa med ämnen som det maktpolitiska spelet kring energin på global och EU nivå samt de geopolitiska perspektiven på stora energiinfrastrukturprojekt och hur EU vill reglerasäkerheten hos dessa. Vidare diskuteras metoder och angreppssätt för att göra riskanalyser av elsystem samt säkerheten i de digitala kontrollsystem som används i energisektorn. Klimatförändringens påverkan på energiproduktion och leverans behandlas utifrån nuvarande kunskapsläge. Energianvändarperspektivet diskuteras utifrån forskning om hushållens konsumtion, också den i ljuset av klimatförändringen och försvarsmakternas potentiellt betydelsefulla roll som aktörer inom energiområdet lyfts fram liksom energins roll i olika framtidsstudier.