Energisituationen i USA och amerikansk energipolitik

Författare:

  • Hans von Knorring
  • Robert Larsson

Publiceringsdatum: 2007-10-04

Rapportnummer: FOI-R--2308--SE

Sidor: 60

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

USA är en energipolitisk supermakt och att förstå dess betydelse är av stor vikt. Syftet med föreliggande rapport är därför att ge en aktuell bild av USA:s energisituation och energipolitik. Rapporten behandlar frågor som hur USA:s energisituation ser ut i förhållande till omvärlden, hur USA:s inrikes energipolitik ser ut och hur energisituationen ser ut rörande olja, gas, kol kärnkraft, elkraft samt vissa förnyelsebara energikällor. Vidare berörs ett urval av USA:s utrikes energirelationer och hur USA:s utrikespolitiska hållning har förändrats över tid. Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att trots ambitiösa energibesparingar och effektiviseringar kommer USA:s energiberoende att vara stort och möjligheterna till självförsörjning små. En konsekvens är att USA:s engagemang kring energiviktiga producentregioner och transportleder fortsatt kommer att vara mycket högt.