Verksamhetsmodellering för TOEM Helikopterbataljon 2010

Författare:

  • Per-Ola Lindell
  • Magdalena Hammervik
  • Johan Fransson

Publiceringsdatum: 2009-09-07

Rapportnummer: FOI-R--2336--SE

Sidor: 240

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • helikopterförband
  • typinsats
  • verksamhetsmodellering
  • UML
  • RUP
  • VUM-LS

Sammanfattning

I denna rapport presenteras resultatet från en verksamhetsmodellering av en helikopterenhet då den verkar som insatsunderstöd vid två nationella och fem internationella typinsatser. En helikopterenhet består av delfunktionerna ledning, flyg, flygunderhåll och bas. Under arbetet identifierades för varje typinsats helikopterenhetens roller och uppgifter, gränsytor, personal- och större materielbehov. Syftet med verksamhetsmodelleringen var att utveckla ett underlag till den preliminära utgåvan av Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning Helikopterbataljon 2010. Modelleringen har utförts under 2006 av en projektgrupp bestående av systemutvecklare från FOI, användarrepresentanter från FM och domänexperter från FM, FOI och FMV. Arbetet har genomförts med metoder utvecklade av FOI vilka baserats på Rational Unified Process, Unified Modelling Language och användarcentrerad systemutveckling. Framtagen modell presenteras i tre kapitel. I kapitel 3 presenteras funktioner och roller för en helikopterenhet av maximal omfattning tillsammans med de uppgifter dessa förväntas kunna lösa. I kapitel 4 redovisas och beskrivs kortfattat helikopterenhetens identifierade externa aktörer. I kapitel 5 redovisas förutsättningar, uppgifter, gränsytor, ramscenario, materielbehov och personalbehov för respektive typinsats.