Demokratiska och auktoritära styrformer - en kort presentation

Författare:

  • Ann Ödlund

Publiceringsdatum: 2007-11-19

Rapportnummer: FOI-R--2338--SE

Sidor: 46

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • stater
  • styrmodeller
  • regimer
  • demokrati
  • auktoritär
  • makt
  • legitimitet
  • väpnade internationella insatser

Sammanfattning

Demokrati uppfattas och mäts idag ofta efter en skala där grad av demokrati, utifrån olika kriterier, ger flera olika kombinationer av styren från fullständiga demokratier till rent auktoritära stater. Detta synsätt kan ge en mer nyanserad uppfattning om olika staters styrning, samtidigt som frågor väcks när det t.ex. gäller genomförande av väpnade interventioner. Vid övergång till demokrati har den begränsade auktoritära flerpartistaten visat sig vara den svagaste av de auktoritära styrmodellerna. Denna form kan ses som en stegvis övergång till utvecklingen av ett demokratiskt flerpartisystem. På den mellanstatliga arenan kan maktförhållanden komma att förändras. Utvecklingstrenden visar dessutom på allt fler nya typer av maktstrukturer som grundas i privata aktörer, privata överenskommelser och avtal samt en blandning av statliga och privata aktörer. Detta väcker frågor kring makt och legitimitet. Forskning har visat att det ofta är svårt att skapa hållbar demokrati med hjälp av enbart militära medel och att många intressekonflikter är problematiska att hantera. Konkret är en viktig fråga hur kommande starka aktörers (nationella, internationella, globala och transnationella) intentioner och krav - särskilt när deet gäller väpnade insatser - kommer att utvecklas när det gäller framtida konflikthantering