Tjänstebaserad krishanering för lokalsamhället: verksamhetsanalys och initial arkitektur

Författare:

  • Niklas Hallberg
  • Erland Jungert
  • Richard Andersson
  • Christina Ölvander
  • Jonas Hallberg
  • Sofie Pilemalm
  • Toomas Timpka

Publiceringsdatum: 2008-03-03

Rapportnummer: FOI-R--2339--SE

Sidor: 62

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Tjänstebaserad krishantering
  • verksamhetsanalys
  • arkitektur

Sammanfattning

De flesta samhällen har, oavsett storlek, begränsade möjligheter att utveckla och tillhandahålla resurser som enbart är avsedda att användas vid kriser. Detta är speciellt tydligt inom mindre, avgränsade samhällen, så kallade lokalsamhällen. Därmed är det nödvändigt att kunna nyttja befintliga resurser och verksamheter för att hantera kriser. Krishantering är en komplex verksamhet där uppkomna situationer ofta är svåra att exakt förutspå och överblicka. För att hantera dessa situationer måste ett flertal organisationer och olika typer av aktörer samverka. Komplexiteten vid ledning av krishantering förväntas öka avsevärt då framtida kriser befaras bli mer omfattande, än svårare att förutse och inverka på snart sagt alla samhällsfunktioner. Modern informationsteknik erbjuder ett brett spektrum av möjligheter att samla in och bearbeta data, nyttja information för ökad lägesförståelse samt att kommunicera och samverka med andra aktörer. Denna teknik kommer, om den används rätt, att ge en ökad förmåga att effektivt förebygga samt hantera och mildra konsekvenser av kriser och svåra påfrestningar på samhället. Att uppnå interoperabilitet mellan organisationer samt mellan tekniska system är en svår uppgift. Användning av konceptet "tjänst" anses av många som en framkomlig väg för att uppnå interoperabilitet. Hög grad av interoperabilitet möjliggör i sin tur en anpassningsbarhet efter situation och bidrar därmed till att effektivisera samhällets resursutnyttjande vid krishantering. Projektet "Tjänstebaserad distribuerad krisledningsfunktion för lokalsamhället" syftar till att skapa en modell för tjänstebaserad krishantering. Denna rapport beskriver det inledande arbetet i detta projekt. Syftet med arbetet som beskrivs i denna rapport är att skapa ett underlag för utveckling av en ledningsfunktion för tjänstebaserad distribuerade krishantering på lokal samhällsnivå. Målet är modeller och beskrivningar som skall utgöra ett underlag för den behovs- och kravanalys som utgör nästa steg i projektet. Arbetet som beskrivs i denna rapport genomfördes i fyra steg: (1) studiebesök, (2) intervjuer, (3) workshop för utvärdering av ett första koncept av tjänstebaserad krishantering samt (4) analys av de kommentarer som framkom. Resultat från arbetet utgörs av (1) beskrivningar av de medverkande krishanteringsaktörerna, inklusive vilka tjänster de skulle kunna tillhandahålla och själva behöver, (2) en tjänstemodell som beskriver hur tjänster skall definieras för att kunna utgöra ett gränssnitt mellan brukare och producenter, (3) ett scenario som beskriver hur tjänstebaserad krishantering skulle kunna utföras, (4) en prototyp av ett tekniskt ledningssystem för att avropa tjänster samt (5) en vyorienterad systemarkitektur för tekniska ledningsstöd för tjänstebaserad ledning och samverkan. Nästa steg i arbetet är att genomföra en behovs- och kravanalys baserat på de data som redan har samlats in samt på ytterligare intervjuer med mer precisa frågeställningar kring ledningsverksamheten. Syftet är att kravställa den tekniska ledningsfunktionen för att kunna ta fram en prototyp för denna. Vidare kommer den tjänstebaserade arkitekturen att vidareutvecklas och tjänstemodellen kommer att införlivas i denna. Att basera ledningsfunktionen på en gemensam systemarkitektur är nödvändigt för att säkerställa interoperabiliteten.