Security Sector Reform: A Nordic - Baltic agenda

Författare:

  • Karlis Neretnieks
  • Riina Kaljurand

Publiceringsdatum: 2007-11-06

Rapportnummer: FOI-R--2346--SE

Sidor: 76

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • SSR
  • säkerhetssektorreform
  • Norden
  • Baltikum

Sammanfattning

Rapporten syftar till att hitta vägar att förstärka och utveckla nordisk-baltisk samverkan när det gäller arbetet med säkerhetssektorreformer i tredje land. Rapporten avhandlar bara sådana aktiviteter som hittills hanterats främst av respektive lands försvarsministerium. Idag saknas en internationellt accepterad och heltäckande definition av vad SSR omfattar eller borde omfatta. Dock har EU skapat en definition, som trots sin tämligen allmänna karaktär, tydligt säger att SSR är ett mycket vitt begrepp och som omfattar mer än det som traditionellt har betraktats som säkerhetssektorn, polis, militär och liknande organisationer. De rekommendationer som lämnas i rapporten grundar sig på främst tre kriterier.: - redan existerande nordiska, baltiska eller rent nationella aktiviteter bör så långt ultnyttjas som en plattform för vidare verksamhet, - finns det redan pågående aktiviteter som skulle kunna få ett bättre genomslag, eller kuönna effektiviseras, genom att flera länder blir engagerade, - vilka strukturella eller organisatoriska åtgärder skulle behöva vidtas för att underlätta ett närmare nordisk-baltiskt samarbete inom detta område. Rapporten belyser ocksåj vissa problem som kan uppstå p g a ländernas olika historiska erfarenheter; t ex kan de nordiska ländernas långvariga och intima samarbete ses som ett problem av de baltiska staterna, en klubb med vilken det är svårt att samarbeta med på jämllika villkor.