BOM and DCMF

Författare:

 • Vahid Mojtahed
 • Birger Andersson
 • Vandana Kabilan

Publiceringsdatum: 2008-01-03

Rapportnummer: FOI-R--2362--SE

Sidor: 60

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • konceptuell modellering
 • kunskapshantering
 • ontologi
 • DCMF
 • BOM
 • OWL
 • XML
 • mission space model
 • sammansättningsbarhet
 • återanvändbarhet
 • interoperabilitet

Sammanfattning

Defence Conceptual Modelling Framework (DCMF) är FOIs förslag för konceptuell modellering inom det militära området. DCMF utvecklas i ett projekt vars mål är att skapa ett ramverk för att fånga, analysera, och representera konceptuella modeller. Modellerna är formella beskrivningar av processer, enheter, relationer och interaktioner mellan enheter, omgivningsfaktorer, och annat som är väsentligt för militära operationer. Ett krav på modellerna är att de är generella och kan användas för att beskriva de typiska egenskaperna hos en mängd operationer. DCMF inkluderar även en process för att skapa modellerna. Slutprodukten från DCMF-processen, de konceptuella modellerna, kallas Mission Space Models (MSMs). För intressenter i modellering och simulering (M&S) ger dessa en gemensam bild av vad som skall simuleras och underlättar dessutom kommunikationen mellan militära experter och utvecklare av simuleringar. Det slutgiltiga formatet för MSMer är dock ännu inte givet, men flera kandidater har undersökts. Denna rapport rör en av dessa kandidater - Base Object Model (BOM). BOM är ett koncept utvecklat av Simulation Interoperability Standards Organisation (SISO) för att skapa återanvändbara och sammansättningsbara HLA-baserade simuleringar. Utvecklingen av BOM startade 1997 och den blev en SISO-standard 2006. DCMF-processen kräver att semantiken hos MSMer ges genom att relatera dem till en ontologi. Den huvudsakliga nyttan med detta är att interoperabilitet, återanvändbarhet, och möjlighet till sammansättning av MSMer ökar. Sålunda gäller att om en BOM skall vara användbar som slutprodukt för DCMF-processen så måste BOMen ges mer semantik än den har. Ett val av strategi för detta måste göras; antingen väljer man att göra en liten förändring av den existerande strukturen, eller så väljer man en mer genomgripande förändring. Fördelen med en liten förändring är att befintliga modeller kan bibehållas, till priset av att önskad potential hos förändringen inte uppnås. Fördelen med en stor förändring ger däremot upphov till helt nya möjligheter, men riskerar att göra gamla lösningar obrukbara. I denna rapport har vi undersökt båda dessa strategier. Den första strategin innebär för BOM att dess schema-struktur utökas genom att till denna lägga en referens till en för BOMen extern informationsmängd - en ontologi. Genom att på detta sätt referera till ontologin ges i den utökade BOMen möjlighet att uttrycka en rikare konceptuell modell än ursprunget. Den andra strategin innebär att den i DCMF tidigare utvecklade ontologin berikas med innehåll från BOMen. Den konceptuella modell som idag ryms i en BOM är, liksom ontologin i DCMF, centrerad kring aktiviteter men skiljer sig åt på väsentliga punkter. Givet att inom DCMF-projektet tidigare undersökts hur aktiviteter och regler för deras genomförande kan beskrivas är det naturligt att försöka inkludera även BOMs variant av dessa i DCMF-ontologin. Genom detta arbete drar vi slutsatsen att en med semantik berikad BOM blir förbättrad. Viss funktionalitet, som till exempel sammansättningsbarhet, är svår att uppnå utan denna berikning. Vidare konstaterar vi att begrepp och regler i en BOM låter sig väl integreras i den i DCMF-projektet utvecklade ontologin. Vi har genomfört ett enkelt pilot-test för att testa teorin i detta arbete och för att samla erfarenhet. Dock återstår mycket arbete för att kunna bestämma vilken eller vilka formalismer som bäst lämpar sig som slutprodukt i DCMF.