Lägesbildsunderlag inför insatser i urban miljö

Författare:

 • Tomas Chevalier
 • Marie Andersson
 • Anders Gustavsson
 • Johan Rasmusson

Publiceringsdatum: 2008-01-09

Rapportnummer: FOI-R--2385--SE

Sidor: 68

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Lägesbild
 • urban miljö
 • sensorer
 • laser
 • EO
 • radar
 • satellit
 • kartering

Sammanfattning

Förmågan att etablera en lägesbild är beroende av tillgängliga sensorer samt givna tidsramar före insats. Denna rapport sammanställer möjligheter att med sensorsystem med varierande förmågor och operationsförutsättningar etablera en lägesbild inför en insats i en urban miljö. Rapporten behandlar endast bakgrundsdata, som är den statiska delen av lägesbilden, och som sedan kan utökas med dynamisk data med mer begränsad aktualitet. Exempel på bakgrundsdata kan bland annat vara topografi, komplexitet, funktion, geometri och material hos byggnader. Rapporten presenterar först en översikt över kommersiellt tillgängliga sensorförmågor, för att inhämta bakgrundsinformation, exempelvis satelliter och flygburna lasersystem. Ett separat avsnitt beskriver sedan bi- och monostatisk SAR för kartläggning av yttre och inre strukturer i byggnader. Dessa avsnitt används sedan som stöd för att redovisa metoder att använda lägesbildsunderlaget på olika militära beslutsnivåer. Nivåindelningen följer planering, framryckning samt kartläggning av byggnad. En bilaga beskriver även principen Syntetisk aperturradar (SAR). Nivå 1, planering: Datamängden är liten. Konturer hos landskap och landskapets innehåll ges, som t.ex. kustlinje, infrastruktur och bergslandskap. Informationen kan ges i tredimensionell miljö. Informationen är pålitlig under lång tid. Informationsunderlaget avses att användas på brigad- eller bataljonsnivå. Nivå 2, framryckning: Informationsnivån kan innebära att alltifrån kvarter, till enskilda byggnader, och eventuella vägblockeringar är kända. Informationen är något mer resurskrävande (än på nivå 1) att generera och hantera. Tillförlitligheten i data minskar snabbare i tid jämfört med den högre nivån. Informationen avses att användas på kompani- eller plutonsnivå. Nivå 3, kartläggning av byggnad: Hus, träd, broar och infrastruktur kan identifieras. Det inre av en byggnad kartläggs, först utifrån, och sedan även från insidan. Större datamängd krävs men i gengäld fås också en noggrannare beskrivning. Informationen blir ganska snabbt otillförlitlig. Informationen avses att användas på plutonseller gruppnivå.