Felkällor vid invisning och målpositionsbestämning

Författare:

  • Stig Sandberg
  • Ulf Hörberg
  • Peter Andersson

Publiceringsdatum: 2008-01-07

Rapportnummer: FOI-R--2392--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Målpositionsbestämning. Invisning. Soldat.

Sammanfattning

Invisning och mållägesbestämning syftar till att öka sannolikheten för målupptäckt och att rätt mål upptäcks. Denna studie har förgåtts av en serie fältförsök där olika metoder att målinvisa enskild soldat studerats. Två olika grundprinciper, en beskrivande och en utpekande, har använts. Ett antal verbala, akustiska och visuella metoder har provats. En experimentell metod som visuellt har presenterat en bäring till målet för soldaten har varit den effektivaste och mest lättanvända metoden. Utrustningen som använts har emellertid varit fältanpassad laboratorieutrusning som gett väldigt pålitliga mätningar och målpositionerna har mätts in i förväg. För att metoden ska fungera i fält krävs burna system som kan mäta målpositioner med stor noggrannhet. I denna studie har olika metoder för att mäta in mål i urban miljö studerats. Tyngdpunkten i studien har varit att undersöka i vilka avseenden operatörens handhavande av utrustningen och bedömning av mätresultaten påverkat precisionen i inmätningen av målens position. Resultaten visar att precisionen i mätningarna påverkas av både omgivningsfaktorer och operatörens förmåga att hantera mätinstrumentet. Resultaten visar likaså att för att kunna bedöma mätningarnas tillförlitlighet måste operatören ha tillgång till grafiskt presenterad feedback från sina mätningar.