Sensorstyrning i NBF, slutrapport

Författare:

 • Per Grahn
 • Fredrik Lantz
 • Christina Grönwall
 • Magnus Herberthson
 • Morgan Ulvklo
 • Daniel Murdin

Publiceringsdatum: 2008-01-07

Rapportnummer: FOI-R--2397--SE

Sidor: 55

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • sensorstyrning
 • sensoradministration
 • autonom styrning
 • kravkonflikthantering
 • sensorplanering
 • distribuerad sensorstyrning

Sammanfattning

Inom ramen för så kallade strategiska forskningskärnor har författarna under 3 år studerat en sensorstyrfunktionalitet föranledd av det nätverksbaserade försvaret (NBF). Vi har kartlagt sensorstyrfunktionen och konstaterat att sensorstyrfunktionen är mycket komplex och mångfacetterad. Det finns många interaktioner med ledningssystemet i stort, men lösningar som kan vara aktuella för att lösa delar av sensorstyrproblemet kan också hantera andra problem i ledningssystemet. Vi beskriver ett urval av viktiga metodikfrågor som behöver hanteras i ett sensorstyrsystem samt några förslag till lösningar. En av bristerna är en sammanhållen modell för sensorstyrning, varför vi har börjat utveckla en sådan. Mycket arbete återstår dock på detta område. Viktiga behov av fortsatt forskning inom området beskrivs liksom vår uppfattning om hur försvarsmakten bör införa en sådan här funktionalitet och vad man särskilt bör beakta. Sensorstyrfunktionen är ett kraftfullt hjälpmedel för att öka snabbhet och flexibilitet i sensoranvändning. Exklusiva sensorplattformar kommer att utnyttjas mer effektivt vilket på sikt håller ner kostnaderna.