Electrohydrodynamic flow control. Status report 2007

Författare:

  • Tomas Hurtig

Publiceringsdatum: 2008-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2436--SE

Sidor: 24

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • elektrohydrodynamik
  • flödeskontroll
  • plasma
  • aktuator

Sammanfattning

Denna rapport beskriver det arbete inom projektet elektrohydrodynamisk flödeskontroll som utförts under 2007. Under året har en hel del arbete lagts ned på att sprida kunskap om ämnet, både inom och utanför FOI i syfte att väcka intresse och knyta kontakter. Den experimentella verksamheten har inletts med en serie försök där olika elektrodmaterial och geometrier provats. Dessa experiment har visat att resultatet, mätt i elektrisk till mekanisk verkningsgrad, är mycket beroende av geometri. Speciellt elektrodernas utformning är av stor betydelse för verkningsgraden.