EU:s framtida förmågeutveckling - Uppföljningen av Headline Goal 2010

Författare:

 • Anna Sundberg
 • Eva Hagström Frisell

Publiceringsdatum: 2008-04-25

Rapportnummer: FOI-R--2479--SE

Sidor: 60

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • EU
 • förmågeutveckling
 • Headline Goal
 • militär förmåga
 • civil förmåga
 • civil-militär samordning
 • EDA
 • NATO
 • kapacitetsutveckling
 • EU-ordförandeskap
 • capability development
 • military capabilities
 • civilian capabilities
 • civil-military coordination
 • EU Presidency

Sammanfattning

Utformningen av EU:s framtida arbete med förmågeutveckling kommar att vara föremål för diskussioner i EU under de närmaste åren. I dagsläget är de flesta parter överens om att EU inte behöver anta en ny militär målsättning efter Headline Goal 2010. Istället anses den långsiktiga plan, Capability Development Plan, som utarbetas av EDA vara ett viktigt verktyg för att styra arbetet med att åtgärda EU:s konstaterade förmågebrister. En ny eller förändrad säkerhetsstrategi kan emellertid leda till en ny militär målsättning. En viktig uppgift under det svenska EU-ordförandeskapet 2009 kommer att vara att hålla intresset för EU:s förmågeutveckling vid liv samt att regelbundet utvärdera de brister som finns och de framsteg som görs. Skulle en ny säkerhetsstrategi antas kan det även bli aktuellt för Sverige att medverka i utformningen av ett nytt Headline Goal. Sverige skulle också kunna ta fasta på det intresse som finns för en större civil-militär samordning av förmågeutvecklingen inom EU.