Studie Drx - Bredbandiga digitalmottagare för radarsignalspaning

Författare:

  • Börje Andersson
  • David Eklund
  • Andreas Gustafsson
  • Daniel Henriksson
  • Björn Lindgren

Publiceringsdatum: 2008-05-30

Rapportnummer: FOI-R--2510--SE

Sidor: 79

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Signalspaning
  • radar
  • digital
  • mottagare

Sammanfattning

Den aktuella rapporten sammanfattar projektverksamhet som är genomförd på uppdrag av FMV med det övergripande syftet att öka kompetensen avseende användning av bredbandiga digitala mottagare inom telekrigområdet. Målgruppen för rapporten är framförallt personer med erfarenheter av radarvarnare och system för radarsignal-spaning men utan djupa kunskaper om digital signalbehandling. Rapporten inleds med en marknadsundersökning som visar att många aktörer är verksamma inom området, men också att det är svårt att få fram detaljerad information om uppbyggnad och egenskaper. En relativ stor del av rapportinnehållet ger därefter en grundläggande genomgång av huvuddelarna i en digital mottagare; analog frontend, A/D-omvandling och digital signalbehandling. I denna del beskrivs exempelvis olika aspekter av digitalisering, utvecklingstakt vad gäller A/D-omvandlare samt synpunkter på frekvenskanalisering och parameterinmätning. Projektet har disponerat en bredbandig digital mottagare som är tillverkad av Saab Avionics i Järfälla och Avitronics från Sydafrika. Det huvudsakliga syftet har varit att generera erfarenheter avseende egenskaperna hos en verklig förhållandevis bredbandig digitalmottagare. I rapporten beskrivs mottagaren översiktligt och användningen kommenteras. I innehållet återfinns även en allmän genomgång av vilka fördelar som kan nås när konventionella analoga mottagare ersätts av digitalmottagare. Förbättringar är att vänta såväl vad gäller signalspaningssystemens upptäcktsegenskaper, deras förmåga att klassificera och identifiera samt systemens prestanda avseende riktnings- och läges-bestämning. Ett separat kapitel ger en fördjupning om möjligheterna att med digitala mottagare hantera svårupptäckt radar, så kallad LPI-radar. I rapportens avslutande del diskuteras vilken inverkan på FM TK SE arbetssätt som ett framtida införande av digitala mottagare kan komma att få. Under projektets genomförande har framkomna resultat och den fortsatta inriktningen vid ett flertal tillfällen diskuterats med en referensgrupp bestående av representanter från FMV, FM TK SE och FRA.