Dynamisk generering av socioekonomiska scenarier för klimatanpassning: Metod, byggstenar och Exempel

Författare:

  • Henrik Carlsen
  • Karl Henrik Dreborg

Publiceringsdatum: 2008-05-22

Rapportnummer: FOI-R--2512--SE

Sidor: 125

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • klimatförändringar
  • anpassning
  • samhällsplanering
  • osäkerhet
  • socioekonomiska scenarier

Sammanfattning

Det finns ett behov av socioekonomiska scenarier i klimatanpassningsarbetet för att hantera osäkerhet om den långsiktiga samhällsutvecklingen. de klimatscenarier som FN:s klimatpanel (IPCC) presenterar visar att i ett hundraårsperspektiv skiljer de sig väsentligt åt. På 25-30 års sikt däremot ligger scenarierna nära varandra när det gäller klimatförändringen, medan samhället kan utvecklas i olika riktningar. Därför är samhällsutvecklingen mer osäker än klimatets förändring i det tidsperspektivet som också är vanligt vid samhällsplanering. Eftersom åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat kan få olika effekter beroende på socioekonomiska förhållanden i framtiden, behövs scenarier som täcker in flera möjliga utvecklingar. Till skillnad från prognoser över enskilda faktorers utveckling (t.ex. BNP eller demografin), kan scenarier fånga strukturella förändringar av samhället. Denna rapport redovisar en etapp i utvecklingen av ett scenarioedskap för arbetet med klimatanpassning i kommuner, regioner och sektorer (myndigheter och andra aktörer). Verktygetskall sedan vidareutvecklas i fallstudier i några regioner med målet att bli anpassningsbart esfter olika användares intressefokus inom klimatanpassning. Vi utvecklar därför här främst byggstenar i form av omvärldsfaktorer med olika tänkbara tillstånd och en metodik för att kombinera dem till scenarier. Rapporten redovisar huvuddragen i scenariometodiken och byggstenar till scenarier i form av socioekonomiska omvärldsfaktorer av särskild betydelse för klimatanpassningsarbete. De 13 omvärldsfaktorerna är Demografi Världens hantering av utsläpp av växthusgaser Internationellt klimatanpassningsarbete Svensk ekonomi Ideologi och social sammanhållning Uppfattning om klimatförändringar Svensk förvaltningskultur Miljöstyrning Glöbalt energiparadigm Svenskt energiparadigm Markanvändning Bebyggelsemönster Transporter För varje faktor anges olika tänkbara framtida tillstånd. En bärande idé i metoden är att en unik uppsättning socioekonomiska Sverigescenarier skall tas fram för varje unik planeringssituation: Den nationella nivån skall belysas från den akuella frågeställningen. Rapporten innehåller också tre exempel på socioekonomiska scenarier. Dessa har skapats utifrån en generell frågeställning om vad som påverkar klimatanpassning. Socioekonomiska scenarier kan vara ett stöd i anpassningsarbetet på flera sätt. De kan visa på utmaningar, både hot och möjligheter, förknippade med olika utvecklingsriktningar för samhället. De kan också ge idéer till anpassningsåtgärder genom att vidga föreställningen om vad som kan hända. De kan vidare ge underlag för värdering av åtgärder och kombinationer av åtgärder utifrån den effekt de kan bedömas ha i de olika scenarierna. En sådan värdering kan göra det lättare att utveckla en strategi som fungerar i flera tänkbara framtider.