Space time adaptive processing for sonar

Författare:

  • Jörgen Anderton

Publiceringsdatum: 2008-07-02

Rapportnummer: FOI-R--2524--SE

Sidor: 39

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • lobformning
  • STAB
  • Space-Time Adaptive Processing
  • Diagonal Loading

Sammanfattning

I praktiskt taget alla situationer där arrayer med element används, däribland radar och sonar, är estimering av bäring och hastighet av ett mål som på något sätt genererar en signal ett av huvudintressena för spaningen. Andra intressen är att filtrera signaler spatiellt och detektion av objekt. För att få ett bra estimat krävs en signal som är uppmätt på ett sätt som passar analysen i fråga. Det här examensarbetet är gjort på Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI. Målet är att implementera en fullt adaptiv space-time processor och genom det få insikt om svårigheterna inom området och försöka förklara dessa. Två olika metoder för att behandla interferenskovariansmatrisen beskrivs och utvärderas. Det visar sig att de adaptiva processorerna är klart bätre än den konventionella processen för analys av signaler, dock till priset av hög beräkningskomplexitet. Många förbättringar återstår att göra och huvudområdet där en störe fördjupning behövs är estimeringen av kovariansmatrisen och även uppskattningen av antalet interferenskällor.