Från slutprodukttillverkare till leverantör: Effekter av förändrade positioner i industriella nätverk

Författare:

  • Martin Sköld

Publiceringsdatum: 2008-09-04

Rapportnummer: FOI-R--2548--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • industriella nätverk
  • värdekedja
  • kunskapsförändring

Sammanfattning

Studien utreder en hypotetisk frågeställning av hög strategisk relevans för slutprodukttillverkande företag, inte minst inom försvarsindustrin i Sverige. Den specifika frågeställningen aktualiseras i situationer där företag har motiv att röra sig bakåt i värdekedjan, från en position till en annan. Exemplet som fokuseras rör en situation där en typisk slutprodukttillverkare inom komplex tillverkningsindustri förflyttas från en position som integratörer, till en ny position som leverantör inom samma industri. Forskningsfrågan förefaller vara svagt behandlad i tidigare känd forskning. Analysen föreslår hypotetiska implikationer som indikerar behov av förändring i åtminstone tre framträdande dimensioner. Den första dimensionen (1) diskuterar implikationer av att förändra produktionsmedel för att fungera för en ny och förändrad situation. Den andra (2) fokuaerar på implikationer av relationer mellan etablerade aktörer i industriella nätverk. Den tredje (3) diskuterar vikten av tidigare erfarenhet och kunskap av att agera som leverantör.