Spaning mot dykare med aktiv sonar i hamnmiljö

Författare:

  • Per Morén
  • Ron Lennartsson

Publiceringsdatum: 2008-10-22

Rapportnummer: FOI-R--2570--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • hamnsonar
  • hamnskydd
  • hamnövervakning
  • undervattenssensorer
  • dykardetektion

Sammanfattning

För skydd av hamn och basområde mot små undervattenshot, t.ex. dykare, med låga aktiva och passiva signaturer är högupplösande aktiva sonarer den idag mest mogna sensortekniken. Sådana sonarsystem finns tillgängliga från många tillverkare och används i allt större utsträckning för övervakning i hamnmiljö. I Sverige finns f.n. inget system i operativ drift, men förmågan till effektiv kontroll av undervattensdomänen i hamnområden diskuteras både militärt och civilt. Olika egenskaper och variationer i undervattensmiljön är de begränsande faktorerna för aktiva systems prestanda i hamnmiljö. I projektet "UV-sensorsystem för kontroll av etablerade operationsområden" studeras hur fusion av passiva akustiska, elektriska och magnetiska undervattenssystem kan stötta aktiva sonarer för att på så sätt kunna uppnå ett mer fullgott hamnskydd. Nyttjandet av en aktiv hamnsonar under realistiska för-hållanden vid ett sjöprov i Göteborgs hamnområde har visat både potentialen och några av begränsningarna med aktiva system. Exempel från kompletterande litteraturstudier pekar både på de aktiva systemens möj-ligheter men även de begränsningar som framför allt den komplicerade undervattens-miljön i hamnområden kan orsaka.