Investeringar i flexibilitet - att hantera en osäker framtid

Författare:

  • Maria Hedvall

Publiceringsdatum: 2008-10-27

Rapportnummer: FOI-R--2579--SE

Sidor: 78

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • investeringskalkyl
  • flexibilitet
  • risk
  • osäkerhet
  • investeringsprocess

Sammanfattning

Inom ramen för Försvarsmaktens satsning på Strategiska forskningskärnor har FOI fått i uppdrag att utveckla en investeringskalkyl som explicit beaktar osäkerheter. Sådana investeringskalkyler blir speciellt intressanta vid beslut om stora irreversibla investeringar. Då finns nämligen risk för en omvärldsförändring som gör den gjorda investeringen oanvändbar. År 2008 har studien inriktas mot att börja utveckla en investeringskalkyl som kan användas för att värdera om investeringar i flexibilitet lönar sig när Försvarsmakten står inför att göra en stor irreversibel investering. I detta syfte har såväl civila kapitalintensiva företag som andra försvarsmakter tillfrågats om hur de bedömer investeringsförslag. En första slutsats är att försvarsmakter förefaller sakna den struktur och den enhetlighet som kännetecknar de civila företagens investeringsprocessar. En andra slutsats är att de kalkyler som används är nuvärdeskalkyler. I ett fall används en metod för att ta hänsyn till de följdkostnader som orsakas av integrerade system. En tredje slutsats är att värderingar av flexibilitet bör göras för stora investeringar. Försvarsmakten rekommenderas därför att - skapa de metoder och processer som behövs för att kunna bedöma större investeringar på ett enhetligt sätt, - att beakta de följdkostnader som bland annat är konsekvenser av integration med andra system - att värdera flexibilitet, när det behövs, vid beslut om investeringar