The Swedish Liaison Teams - An evaluation of the Swedish Liaison Teams in Kosovo and Bosnia-Herzegovina

Författare:

  • Emma Svensson

Publiceringsdatum: 2008-12-12

Rapportnummer: FOI-R--2595--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Samverkansteam
  • LMT
  • LOT
  • Bosnien-Hercegovina
  • Kosovo

Sammanfattning

Det svemska samverkansteamen har i huvudsak följt de koncept som finns utarbetade inom NATO respektiveEUFOR. Man skulle dock kunna bli något bättre på dessa. Teamens verksamhet skiljer sig åt mellan bidragande nationer vilket innebär att typen av och kvalitén på inhämtad information varierar. Detta gör materialet svårhanterbart. De nationella intressena har också i vissa fall fått komma före insatsens. Detta gäller även för Sverige och Försvarsdepartementet bör därför tydliggöra för Försvarsmakten vilka intressen som skall styra en svensk insats. Sverige bör också överväga att införa en längre och överlappande rotation då detta skulle öka kvalitén och konitnuiteten på teamens arbete. Längre utbildning i muntlig och skriftlig kommunikation behövs också. Vad gäller NATO verkar det finnas ett behov av att se över användandet av samverkansteam då det inte finns en enhetlig organisation, ett syfte eller en metod för denna typ av verksamhet. En annan brist är att teamen inte har en egen analysfunktion trots att de torde vara mest lämpade att avgöra sanningshalten i det inhämtade materialet.Inom samverkansteamen gör man en tydlig åtskillnad mellan sin egen verksamhet och underrättelse samt CIMIC. Detta är dock inte helt självklart då samverkansteamens verksamhet kan ses som en kombination av de andra två. En ökad kunskap kring begreppen behövs därför. Ett långsiktligt engagemang i KFOR kan på sikt innebära att ett deltagande i samverkansteam blir nödvändig varför Sverige bör överväga att återigen delta. I Bosnien-Hercegovina däremot är det civil snarare än militär personal som behövs.