M&S infrastruktur för Rapid Prototyping

Författare:

  • Johan Pelo

Publiceringsdatum: 2009-01-09

Rapportnummer: FOI-R--2626--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • modellering
  • simulering
  • prototyping
  • infrastruktur
  • ekonomi
  • CGF

Sammanfattning

Framtagning av komplexa simuleringar är tyvärr ofta tidskrävande och kostsamma. I syfte att snabbt kunna prova idéer, minska osäkerheten i beslutsunderlag eller skaffa sig en uppfattning om en viss situation har vi i detta projekt undersökt möjligheterna att använda Rapid prototyping (RP) som ett sätt för att minska ledtider och kostnader för att ta fram simuleringsmodeller. I denna rapport ger vi en beskrivning av RP, samt visar hur konceptet kan användas inom M&S, i syfte att reducera ledtider, kostnader och risk samt öka kvalitén. En klass av M&S-infrastrukturer som kan användas för RP är kommersiella simuleringsramverk. Ett simuleringsramverk tillhandahåller mycket av den tekniska infrastruktur som behövs för modellutveckling och simulering. Genom att tillämpa konceptet RP på den verksamhet som bedrivs inom projektet "Datorgenererade styrkor" har vi försökt åstadkomma en plattform för experimentell verksamhet, samt skapa förutsättningar för att också kunna bidra till produktionen av modeller som kan nyttjas i M&S-anläggningar som används av FM. Med projekt som är korta i förhållande till verktygets förväntade livslängd inom organisationen, måste någon del av organisationen ta ansvaret för att tillse att förutsägbara kostnader har täckning.