REVVA2 och GM-VV. VV&A årsrapport 2008

Författare:

  • Sten-Åke Nilsson

Publiceringsdatum: 2009-01-09

Rapportnummer: FOI-R--2633--SE

Sidor: 47

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • VV&A
  • M&S
  • validering
  • verifiering
  • ackreditering
  • VV&A-process
  • VV&A-metodik

Sammanfattning

VV&A är en process som syftar till att belysa trovärdigheten (korrekthet och tillförlitlighet) för en simuleringsmodell samt dess lämplighet för ett givet syfte: Verifiering är en process som avgör om en modell utvecklas korrekt enligt specifikationer; validering är en process som avgör om en modell är lämplig för ett givet syfte; ackreditering är ett officiellt bemyndigande att en modell får användas i ett visst syfte. VV&A-processen bidrar även till att fel och ofullständigheter kan upptäckas tidigt under utvecklingsfaserna, vilket är av betydande ekonomiskt intresse. Detta kräver en genomtänkt plan för generella VV&A-aktiviteter, vilka bör skräddarsys för den aktuella tillämpningen. FOI-projektet VV&A av simuleringsmodeller har tre huvuduppgifter: Forskning kring metoder och tekniker för VV&A, stöd till FM för att implementera en för det svenska försvaret lämplig VV&A-process samt kunskapsspridning rörande VV&A. Under de tre senaste åren har projektet medverkat i ett europeiskt samarbetsprojekt med namnet Europa 111-104 "Common validation, verification and accreditation framework for simulation, REVVA2". Syftet med arbetet är att ta fram en teknisk plattform för en gemensam generell VV&A-metodik. Resultatet från samarbetsprojektet skall utgöra dokumentationen av det förslag till en generell VV&A-standard som skall lämnas in till SISO, Simulation Interoperability Standards Organization.