Contextualising the Comprehensive Approach: The elements of a Comprehensive Intervention

Författare:

  • Claes Nilsson
  • Cecilia Hull
  • Markus Derblom
  • Robert Egnell

Publiceringsdatum: 2009-01-07

Rapportnummer: FOI-R--2650--SE

Sidor: 84

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Comprehensive Approach
  • complex conflicts
  • Peace Support Operations
  • multifunctional operations
  • effects-based Approach to Operations

Sammanfattning

Denna rapport är skriven inom ramen för FOI Försvarsanalys stöd till Försvarsmaktens konceptutveckling inom området effektbaserad ledning i fredsfrämjande insatser. I flera tidigare rapporter har Comprehensive Approach, Integrated Missions och liknande koncept för multifunktionella insatser kartlagts och problematiserats. I denna avslutande rapport har syftet varit att göra en detaljerad redogörelse för hur koncept som Comprehensive Approach kan implementeras i komplexa konflikter. Genom att introducera begreppet "Comprehensive Intervention" görs en ansats att överbrygga den diskrepans som funnits mellan teori och praktik inom området.