Taktisk värdering av sensorsystem

Författare:

  • Johan Söderström
  • Börje Asp
  • Fredrik Näsström
  • Peter Rindstål

Publiceringsdatum: 2009-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2654--SE

Sidor: 28

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Taktisk värdering
  • värdering
  • sensorsystem
  • COAT
  • värderingsmetod
  • metodutveckling

Sammanfattning

För insatsförsvaret har olika sensorsystem en stor betydelse, både avseende informationsbehov och beslutsprocesser. Kraven på flexibilitet och användande i vitt skiftande miljöer, mobilitet och snabb insats ställer nya krav på sensorlösningarna, samtidigt som ekonomiska realiteter begränsar utbudet. Systemens förmåga att fungera på ett tillfredställande sätt i aktuell miljö är många gånger svår att förutse. Förmåga att värdera komplexa sensorsystem, både militära och kommersiella, för relevanta scenarier är därför väsentlig. Denna förstudie är ett led i Försvarsmaktens och FOI strävan att öka kompetensen och förmågan att värdera sensorer på en högre systemnivå. Under förstudien har bland annat COAT-metoden studerats. Denna metod har nyligen utvecklats på FOI för att värdera komplexa kommunikationssystem. Metoden är baserad på försvarets (kundens) behov av stöd vid taktiska värderingar av system. Förstudien indikerar att en värderingsmetod för taktisk värdering av sensorsystem kan och bör bygga på denna metod. Om detta sker kan mycket av tidigare arbete och erfarenhet tillvaratas. Metoden måste dock anpassas för sensorsystem och vidare-utvecklas. Denna utveckling bör även innebära att det uppstår synergieffekter i form av att sensor och kommunikation får samma värderingsmetod i grunden. Därmed skapas förmåga att genomföra gemensamma sensor- och kommunikationssystemvärderingar. Dessutom är avsikten att COAT-metodens värderingsförmåga ökas ytterligare. Föreslaget projekt inkluderar endast metodutveckling samt test av metoden. Eventuell verktygsutveckling förutses ske inom ramen för andra projekt och kravställning eller utprovning av verktyg får endast bli en sidouppgift för ett metodutvecklingsprojekt.