MUSIS i ett svenskt perspektiv

Författare:

  • Christer Andersson
  • John Rydqvist

Publiceringsdatum: 2009-01-27

Rapportnummer: FOI-R--2667--SE

Sidor: 71

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • MUSIS
  • spaningssatellit
  • bildunderrättelser
  • satellitövervakning
  • fjärranalys
  • ESFP
  • ESA

Sammanfattning

MUltifunctional Space Imaging System eller förkortat MUSIS är ett initiativ till en ny oberoende europeisk satellitbaserad observationskapacitet. Denna rapport ger en europeisk bakgrundsbild till MUSIS och har samlat erfarenheterna från tidigare svenska utredningar och myndighetssamtal. Rapportens syfte är att ge försvarsmakts-ledningen ett brett beslutsunderlag som anknyter både till de globala säkerhets-ambitionerna hos EU, och till de industripolitiska aspekterna i Europa. I rapporten redovisas tre olika perspektiv att se på MUSIS; effektperspektivet, industriperspektivet och europaperspektivet. Dessa perspektiv är i realiteten starkt förenade med varandra. Något som harmoniseringen av Europas försvars- och rymdorgan tydligt visar. Till detta kommer att MUSIS idag är ett dual-use-system som kombinerar civil och militär kapacitet. Sammantaget innebär detta att ett beslut om svenskt engagemang i MUSIS bör ske som ett myndighetsövergripande nationellt beslut. Sverige har tre alternativa handlingsvägar avseende den förmåga som MUSIS erbjuder; delta i MUSIS som Buy-In eller med Plug-In, utveckla egen oberoende resurs eller att inte satsa på något rymdbaserat spaningssystem. I termer av de tre perspektiven beskrivna ovan skapar det första alternativet värde för Sverige i alla tre perspektiven, det andra alternativet leder till värdeskapande i de två första perspektiven medan den tredje handlingsvägen innebär ett uteblivet värdeskapande i samtliga perspektiv. Den metod som svenska myndigheter hittills valt - att skjuta avgörandet framför sig - innebär de facto att Sverige valt alternativ tre. Rapporten rekommenderar slutligen att en svensk handlingsplan tas fram som innehåller ett antal aktiviteter. Ambitionen bör vara att på kort sikt agera i MUSIS-frågan, och på längre sikt ta tillvara de möjligheter rymdområde erbjuder Försvarsmakten.