Polen, Spanien och ESFP - Två nya inflytelserika aktörer i unionens kant

Författare:

 • Anna Utterström
 • Anna Sundberg

Publiceringsdatum: 2009-03-31

Rapportnummer: FOI-R--2733--SE

Sidor: 89

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • EU
 • GUSP
 • ESFP
 • Polen
 • Spanien
 • EU-ordförandeskap
 • Europeiska säkerhetsstrategin
 • Battlegroups
 • Förmågeutveckling
 • permanent högkvarter
 • Athena mekanismen
 • permanent struktureratsamarbete

Sammanfattning

I en union av 27 medlemsstater har antalet aktörer med vilja och förmåga att påverka den europeiska säkerhets- och försvarspolitikens framtid ökat. Frankrike, Storbritannien och Tyskland som hittills i flera avseenden varit de drivande krafterna bakom samarbetet har därmed tvingats förflytta blicken bortom det egna samarbetet. Successivt har den informella "ledargruppen" utvidgats till att inkludera även Polen, Spanien och Italien. Detta medför nya förutsättningar för det framtida samarbetet och frågan är vilka intressen de nya medlemmarna företräder? I detta sammanhang framträder Polen och Spanien, två unga demokratier i unionens utkant som både till ytan och befolkningsmässigt tillhör de största medlemsstaterna och därtill representerar skilda geografiska dimensioner inom EU som särskilt intressanta. Hur ser dessa länder på utvecklingen inom EU pch ESFP och vilka konsekvenser kan deras hållning få? För Sverige är Polen och Spanien även särskilt intressanta att analysera med anledning av deras kommande ordförandeskap i EU 2010 (Spanien) och 2011 (Polen). Spanien övertar odförandeskapet från Sverige och kommer därmed direkt att förvalta de svenska prioriteringarna. Polen blir å andra sidan första Östersjöland att ta över ordföranderollen efter Sverige och kan därmed förväntas driva flera frågor i vilka svenska och polska intressen sammanfaller. I rapporten konstateras att båda dessa länder kan få stor betydelse för vilket genomslag de svenska prioriteringarna under ordförandeskapet hösten 2009 i slutändan får.