Autonoma funktioner för intelligenta operatörsstöd

Författare:

 • Fredrik Näsström
 • Micad Cirkic
 • Joakim Rydell
 • Karl-Göran Stenborg
 • Per Skoglar

Publiceringsdatum: 2009-07-07

Rapportnummer: FOI-R--2752--SE

Sidor: 31

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Autonoma funktioner
 • operatörsstöd
 • detektion
 • målföljning
 • återigenkänning
 • sensorstyrning

Sammanfattning

Autonoma funktioner är ett projekt inom beställningen Flygteknik 06-08 med syfte att studera hur ett operatörsstöd kan förbättras genom att utnyttja sensordataanalys och autonoma funktioner. Det finns flera anledningar till varför man vill förbättra funktionaliteten hos ett operatörsstöd. Studier har visat att kapaciteten hos en sensoroperatör avtar markant till exempel då stora mängder sensordata ska behandlas eller då sensordata ska analyseras under en längre tid. För att stötta en operatör kan olika autonoma funktioner användas såsom autonom detektion, följning, återigenkänning, sensorstyr-ning och ruttplanering. Projektet Autonoma funktioner har bidragit till att integrera dessa autonoma funktioner till MSSLab (MultiSensorSimuleringsLab). MSSLab är en simu-leringsmiljö som är utvecklad på FOI för att möjliggöra värdering av sen-sorsystem i olika miljöer, väderförhållanden och tidpunkter. I denna rapport ges en beskrivning av de autonoma funktionerna och hur dessa kan användas för att ge ett intelligent operatörsstöd. Scenariot som har studerats består av en UAV som flyger före en fordonskolonn för att spana efter hot och vid behov förse kolonnen med information så att den kan om-planera sin rutt. Fordonen i kolonnen utför en patrullering i en småbruten terräng med både civila och fientliga fordon.