Comprehensive Approach i Fredsfrämjande Insatser. Den allomfattande insatsens beståndsdelar

Författare:

  • Cecilia Hull
  • Claes Nilsson
  • Markus Derblom
  • Robert Egnell

Publiceringsdatum: 2009-09-04

Rapportnummer: FOI-R--2804--SE

Sidor: 84

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • allomfattande ansats
  • Comprehensive Approach
  • komplexa konflikter
  • fredsfrämjande insatser
  • multifunktionella insatser
  • Effects-Based Approach to Operations

Sammanfattning

Denna rapport är skriven inom ramen för FOI Försvarsanalys stöd till Försvarsmaktens konceptutveckling inom området effektbaserad ledning i fredsfrämjande operationer. I flera tidigare rapporter har Comprehensive Approach, Integrated Missions och liknande koncept för multifunktionella insatser kartlagts och problematiserats. I denna avslutande rapport har syftet varit att göra en detaljerad redogörelse för hur koncept som Comprehensive Approach kan implementeras i komplexa konflikter. Genom att introducera begreppet "Comprehensive Intervention" görs en ansats att överbrygga den diskrepans som funnits mellan teori och praktik inom området.