Slutrapport LKS. Metodutveckling

Författare:

 • Magdalena Hammervik
 • Peter Klum
 • Patrik Lif
 • Björn Johansson
 • Martin Castor
 • Lars Tydén

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2843--SE

Sidor: 63

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Ledningskrigföring
 • Informationsoperationer
 • Telekrig
 • Dator- och
 • nätverksoperationer
 • Ledningsförmåga
 • scenario
 • experiment
 • Datainsamling

Sammanfattning

Rapporten beskriver genomfört arbete med avseende på FOI metodutveckling kring ledningskrigföringssimulatorn (LKS) 2005-2009. LKS är en demonstrator med syfte att visualisera hur ledningskrigföring påverkar ledningsförmåga. Ledningskrigföring är i detta avseende avgränsat till telekrig och dator- och nätverksoperationer. LKS har utvecklats evolutionärt med syfte att stegvis utveckla kunskap och kompetens som kan ge ett bra stöd vid framtida utveckling och studier av ledningsförmåga. Metodfrågor relaterat till LKS har behandlat nyckelfrågan "hur mäts ledningskrigföringens påverkan på ledningsförmåga?". Utgångspunkt har varit en hypotes om tio förutsättningar för ledning, vilka antas utgöra ledningsförmåga. De tio förutsättningarna för ledning har varit användbara för att kunna operationalisera ledningsförmåga, det vill säga hitta mått för att på olika sätt studera ledningsförmåga. I arbetet har följande aktiviteter genomförts, vilka beskrivs i rapporten: Medverkan i utvecklingsprocessen (FEDEP) för krav på LKS som rör metodik. Analys av befintlig metodik (t.ex. ur NATO C2 Assessment Knowledge base) samt utveckling av ny metodik för att mäta ledning. Planering inför experiment med avseende på experimentdesign och utveckling av spelscenarier. Utveckling av enkäter, observatörsprotokoll och annan datainsamling. Rekrytering av deltagare samt introduktionsmaterial till dessa inför experiment. Under experiment medverkan i rollerna observatör, högre chef samt spelledning. Efter experiment har analyser av insamlat material genomförts. Genomförande av workshop om LKS framtid. 10 experiment har genomförts i demonstratormiljön vilka beskrivs i separata rapporter. I föreliggande rapport beskrivs den övergripande utvecklingen och resultat som är generella över experiment. Det finns svårigheter att jämföra resultat mellan experiment eftersom förutsättningarna varierat kraftigt i och med att teknik, metoder och scenario utvecklats kontinuerligt. Genomförda analyser visar dock att ledningskrigföring har en påverkan på ledningsförmågan. Hypotesen om de tio förutsättningarna för ledning har fortsatt visat sig hålla, även om det inte är fullt klarlagt till vilken grad och hur de olika förutsättningarna påverkar ledningsförmåga samt hur de påverkar varandra. En viktig slutsats som uttryckts av flertalet medverkande deltagare i de olika experimenten är att LKS fyller en viktig funktion för att öka förståelsen av ledningskrigföring på ledningsförmåga. I rapporten beskrivs även utifrån ett metodperspektiv möjliga framtida inriktningar och behov av utveckling.