FOI Miljöutredning 2009

Författare:

 • Jan Sjöström
 • Jan Johansson
 • Rose-Marie Karlsson
 • Ingvar Nedgård
 • Petter Wulff
 • Jerker Thorpsten
 • Lars-Göran Heimdal

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2857--SE

Sidor: 37

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • miljöutredning
 • miljöledningssystem
 • miljöpåverkan

Sammanfattning

Föreliggande miljöutredning är en nulägesanalys och kartläggning av FOIs verksamhet och dess miljöpåverkan, samt kopplingen mot gällande miljölagstiftning och krav. Utredningens resultat ska ligga till grund för myndighetens miljöpolicy, miljömål och handlingsplan - dvs. utgöra basen för prioriteringen av insatser i FOIs miljöledningssystem. Med utgångspunkt från en allmän beskrivning av FOIs verksamhet har denna indelats i nedanstående aktiviteter som analyserats med avseende på miljöpåverkan. Forskningsverksamhet med direkt miljöpåverkan (t.ex. användning av kemikalier, sprängnings- och spridningsförsök) Övrig direkt miljöpåverkande verksamhet (forskningsstöd, fältservice och montering, återvinning, fastigheter och drift, energianvändning samt tjänsteresor och transporter). Forskningsverksamhet med indirekt miljöpåverkan (forskning och teknologiutveckling, samarbeten). Övrig indirekt miljöpåverkande verksamhet (upphandling, utbildning/ kurser/konferenser/simulering, uthyrning av fastigheter) Utredningen visar att FOIs miljöpåverkan utgörs av positiva bidrag genom miljöforskning för försvarssektorn och det civila samhället samt samarbeten och utbildning som utförs av FOI. Den negativa påverkan utgörs huvudsakligen av främst flyg- och bilresor samt varutransporter. Dessa slutsatser ger också en fingervisning om var tyngdpunkten på det kommande miljöarbetet bör förläggas.