Utveckling av Insatsledningens Lessons Learnedprocess

Författare:

  • Liselotte Dahlén

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2891--SE

Sidor: 35

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Lessons Learned
  • Försvarsmakten
  • erfarenhetshantering
  • kodifieringsstrategi
  • personifieringsstrategi
  • slutrapport
  • erfarenhetsrapport
  • erfarenhetsseminarium

Sammanfattning

Försvarsmakten har flera gånger misslyckats med att skapa en strukturerad process för erfarenhetshantering. Återkommande omorganisationer och oförmåga att avdela resurser för att utveckla, implementera och driva en Lessons Learned-process är kanske de viktigaste orsakerna till misslyckandena. Men det räcker inte som förklaring. Det finns mer svårbeskrivna orsaker som har att göra med förståelsen av processen, dess syfte och de olika aktörernas roller. I denna rapport beskrivs Insatsledningens Lessons Learned-process. Särskild tyngdpunkt läggs på att försöka beskriva processens syfte och på en analys av processens tvådelade karaktär. Slutligen ges några förslag till hur processen kan förbättras.