Ledningssystemsutveckling: Fallstudier kring kravhantering, modellering och kvalitetssäkring

Författare:

 • Niklas Hallberg
 • Joachim Hansson
 • Erland Jungert
 • Lars Westerdahl
 • Sofie Pilemalm
 • Helena Granlund
 • Thomas Sundmark
 • Peter Litsegård
 • Birgitta Kylesten
 • Amund Hunstad
 • Amy Rankin
 • Henrik Eriksson

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2892--SE

Sidor: 91

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Kravhantering
 • modellering
 • beslutsgrindar
 • MODAF

Sammanfattning

Att utveckla system är en utmaning, med många svårigheter som måste hanteras. De allra största utmaningarna vid all typ av utveckling är att specificera vad som skall skapas och sedan med precision realisera något som motsvarar detta. Denna rapport beskriver erfarenheter av frågeställningar inom systemutveckling som behöver beaktas och förstås vid etablering av modellbaserad utveckling. Syftet är att tillhandhålla Försvarsmakten kunskap kring främst kravhantering, MODAF, modellbaserad utveckling samt kvalitetssäkring vid utveckling. Rapporten bygger på åtta fallstudier i vilka specifika frågeställningar relaterade till ledningssystemutveckling studerats. Tre av fallstudierna har beröring på behovsanalys och kravhantering. Fyra av fallstudierna berör modellbaserad utveckling. Två av fallstudierna berör MODAF. En av fallstudierna beskriver en databas avsedd för att lagra metoder och principer som funnits välfungerade. Resultat beskriver erfarenheter av att tillämpa en ansats för kravhantering av ledningssystem för så väl insats som verksamhetsledning. Studierna visar att grund principen för metoden fungerar väl, med mindre anpassningar till tillämpningsområdet. Resultat beskriver också att modellbaserad utveckling inte betyder att det är möjligt att bortse från "gamla sanningar" så som behovet av nära samverkan mellan domänexperter och utvecklare. Vidare beskrivs att MODAF upplevs som ett väl fungerade ramverk, som dock inte är trivialt att tillämpa utan kommer att kräva omfattande utbildningsinsatser. Resultat beskriver även ett intervjuinstrument för att samla erfarenheter av att tillämpa MODAF samt en arkitektur för en kunskapsdatabas avsedd för vetenskaplig kvalitetssäkrad kunskap avseende systemutveckling.