Omvärldsmodellering - årsrapport 2009 (Undertitel: Behov och möjligheter rörande 3D omvärldsmodeller och högupplösta geodata)

Författare:

  • Gustav Tolt
  • Peter Follo

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2893--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Den här rapporten sammanfattar verksamheten 2009 inom projektet Omvärlds-modellering. Det primära syftet med arbetet under året har varit att göra en inledande kartläggning av behov och möjligheter kopplade till 3D omvärldsmodeller och högupplösta geografiska data. Baserat på intervjuer och möten med, samt enkätsvar från, representanter från flera verksamheter inom FM, FMV och FOI kan följande huvudslutsatser lyftas fram som exempel på områden/frågeställningar där vi bedömer att insatser särskilt skulle främja fortsatt utveckling inom området: ? Framställning av detaljerade och tillämpningsspecifika 3D-omvärldsmodeller ? Samsyn kring dataformat för 3D-data och omvärldsmodeller ? Infrastruktur för effektiv datadelning ? Värdering av nyttan med 3D-modeller kontra mer traditionell representation av geodata ? Värdering och beskrivning av olika omvärldsmodellers kvalitet och relevans i olika tillämpningar ? Karakterisering och framställning av geotypiska terrängmodeller ? Bättre samordning kring geodata- och omvärldsmodellfrågor i försvarsfamiljen ? Beskrivning av verksamheter i termer av TRL-nivåer Punkterna ovan utgör grunden för projektets verksamhet 2010 som i huvudsak syftar till att i dialog med presumtiva slutanvändare lyfta fram särskilt intressanta frågeställningar där behov av forskning och utveckling finns och som bedöms kunna komma FM till nytta, samt föreslå lämpliga åtgärder rörande dessa.