Redo för allt? En studie om materielplanering inför internationella insatser

Författare:

  • Ulf Jonsson
  • Mikael Wiklund

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2906--SE

Sidor: 70

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Internationella insatser
  • TD01
  • MINURCAT
  • materiel
  • planering
  • ekonomi
  • alternativkostnad
  • Tchad

Sammanfattning

Sverige bidrar löpande med militär trupp till internationella insatser. Regeringen har uttalat ambitionen att det militära deltagandet skall öka i framtiden, bland annat genom en dubblering av utlandsstyrkan. Materiel och planeringen av densamma utgör en central komponent av varje militärt uppdrag som Sverige väljer att sända till en insats. Tillgång till rätt materiel, på rätt plats och vid rätt tidpunkt, är en grundläggande förutsättning för att varje militärt förband ska kunna verka. Olika materielsystem innebär att förband förfogar över till exempel eget skydd och flexibilitet i sättet att lösa ställda uppgifter. Samtidigt innebär materiel kostnader vilka måste vägas mot den nytta som materielen bidrar med. Denna studie har ambitionen att undersöka de svenska planeringsprocesserna i samband med internationella insatser och hur dessa påverkar förbandens materielbehov. Syftet är att skapa en bättre förståelse för de svenska planeringsprocesserna i allmänhet och hur olika faktorer fungerar materieldrivande i synnerhet. Under våren 2008 deltog Sverige med trupp till Europeiska Unionens insats i Tchad och planeringen inför insatsen skedde under hösten 2007. Denna insats och dess planering har använts som en fallstudie över hur olika faktorer påverkar de behov av materiel som de inblandade upplever i en insats. Studien visar att stora delar av materielbehovet måste anses som tämligen givna av externa och svårpåverkade faktorer ( såsom terräng i insatsområdet, avstånd till insatsområdet och påverkan från internationella aktörer). Samtidigtr tycks Försvarsmakten ha en osäkerhetshantering som starkt driver på behoven av materiel. Diskussioner om vad som väljs bort till förmån för ytterligare materiel sker inte i den omfattning som skulle vara önskvärt. Dessutom råder det en stor diskrepans mellan vilken materiel som planeras för insats och vad som senare sänds till insatsområdet, något som skulle kunna tyda på att insatsplaneringen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt.