Verktyg för miljöanpassning av försvarsmateriel i dess livscykel. Slutrapport 2009

Författare:

  • Elisabeth Bemm

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2912--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • livscykelkostnader
  • miljöbelastningskostnader
  • försvarsmateriel

Sammanfattning

Enligt Försvarsmaktens regleringsbrev krävs det att miljöhänsyn tas vid all upphandling av försvarsmateriel. Arbetet som beskrivs i denna rapport har inneburit framtagning av ett verktyg för att värdera och kvantifiera miljöbelastning för försvarsmateriel genom hela dess livscykel (utveckling, upphandling, tillverkning, användning, avveckling). Avsikten är att verktyget skall användas inom Försvarets materielverk (FMV) vid upphandling för att kunna jämföra faktiska och värderade kostnader av miljöpåverkan för olika alternativa produkter eller system. Verktyget skall kunna hantera upphandling av såväl COTS/MOTS (Commersial-off-the-shelf, Military-off-the-shelf) som nyutveckling av försvarsmateriel. Det befintliga LCC (Life Cycle Costs) verktyget CATLOC, som sedan länge använts av FMV för att beräkna livscykelkostnader vid inköp av försvarsmateriel, har byggts på med en miljömodul så att även miljöbelastningskostnader ingår i livscykelkostnaderna. Denna första version av Miljö-LCC har testkörts med SEPen (splitterskyddat enhetsfordon) som fallstudie. Arbetet har varit ett samarbete mellan FOI, FMV, KTH och företaget Systecon.