Miljö och säkerhet - Försvarsmaktens utmaningar vid insats i översvämmad storstad

Författare:

  • Petter Wulff
  • Birgitta Liljedahl
  • Malin Mobjörk
  • Maria Elena Wulff

Publiceringsdatum: 2010-06-24

Rapportnummer: FOI-R--2913--SE

Sidor: 57

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Miljösäkerhet
  • miljö och säkerhet
  • klimatförändring
  • internationella insatser

Sammanfattning

Den snabba förändringen i omvärlden, dels vad gäller klimatförändringar, dels vad gäller befolkningstillväxten i storstäder, inte minst i Afrika, har rest frågan om nya utmaningar för Försvarsmaktens insatser. Kan svenskt deltagande vid insatser kopplade till både konflikter och naturkatastrofer komma att öka? Möter dagens förmåga de krav som kan väntas ställas vid en insats i slumliknande områden? Och kommer Försvarsmaktens miljöansvar under en sådan att kunna säkras? Frågorna har aktualiserats bland annat i ljuset av erfarenheter från den internationella militära komponenten i insatsen efter jordbävningskatastrofen på Haiti. För att belysa ovanstående frågeställningar har, inom ramen för FoT-projektet Miljö och Säkerhet, en studie genomförts i syfte att stödja Försvarsmaktens analys av förmågebehovet inför framtida insatser. En bred genomgång har gjorts av litteratur i ämnet klimatsäkerhet från olika FN-organ och "think tanks". Studien har inriktats mot Afrika, vars utsatta läge framhålls i flera studier. Litteraturgenomgången skall ses som en uppdatering av tidigare rapportering inom området (FOI-R--2660--SE, 2008). Vid sidan om klimatutvecklingen finns en annan långsiktig trend i form av allt mer växande stadsbefolkningar. I världen som helhet bor nu för första gången fler människor i städer än på landsbygden. För Afrika har denna brytpunkt ännu inte nåtts, men även där växer stadsbefolkningens andel snabbt. En mycket stor del av denna befolkning bor i slumområden. Om man till en insats i urban miljö med slumområden också lägger till översvämning bedöms detta innebära bland annat följande utmaningar; begränsade orienteringspunkter avseende såväl infrastruktur som sociala grupperingar, begränsad framkomlighet och bärighet på vägar, bristande vattenresurser, hälsovådliga sanitära förhållanden, mångkulturella grupperingar med språkförbistring och en dominerande andel unga arbetslösa män. av översvämningssituationen och som kan motivera en insats där FM kan komma att ingå. Förutsättningarna att genomföra en insats under ovan beskrivna förhållanden, bedöms ställa utökade krav på en rad olika funktioner i jämförelse med dagens situation. Ur miljösäkringsperspektiv innebär den studerade situationen till exempel att verksamhet, som direkt eller indirekt kan påverka lokalbefolkningens tillgång till rent vatten ska bedrivas miljösäkert. Miljörelaterade åtgärder för att minska risk för smittspridning kan ha stor betydelse. Allt detta sker under tidspress, där felaktigt agerande i inledningsskedet kan få långsiktiga konsekvenser. Rapporten diskuterar även insatser av mer långsiktig karaktär och konstaterar att miljösäkringsperspektivet där delvis blir ett annat. För att möta de utmaningar, som målats upp, rekommenderas en förmågebedömning avseende möjligheten att verka inom denna typ av miljöer.Det innebär att man kan räkna med kriminalitet och konfliktrisker, som kan förvärras