Sårbara planeringsförutsättningar?

Författare:

  • Ulla Jeppsson

Publiceringsdatum: 2009-12-18

Rapportnummer: FOI-R--2923--SE

Sidor: 42

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • perspektivstudie
  • planering
  • osäkerhet
  • Assumption-Based Planning
  • planeringsverktyg
  • planeringsförutsättning
  • planeringsantagande
  • antagande

Sammanfattning

Assumption-Based Planning är ett planeringsverktyg som togs fram av RAND i USA efter Berlinmurens fall med syftet att förbättra en organisations möjligheter att hantera planering under stora osäkerheter. I den militära studieverksamheten är i stort sett allt behäftat med större eller mindre osäkerheter. Under Försvarsmaktens Perspektivstudie 2007 tillämpade vi därför de första två stegen i Assumption-Based Planning för att undersöka om Assumption-Based Planning är ett planeringsverktyg som kan vara användbart för den svenska försvarsmakten. De två första stegen innebär 1) att identifiera osäkerheter i planeringsförutsättningar och antaganden och 2) att identifiera de konsekvenser som skulle bli följden av att planeringsförutsättningar och antaganden som görs om framtiden visar sig vara ogiltiga. För att förtjäna uppmärksamhet i planeringsverktygets fortsatta steg gäller att konsekvenserna ska vara allvarliga och deras orsaker kunna inträffa inom planeringens tidshorisont. I rapporten ger vi därför dels exempel på möjliga orsaker till att förutsättningar och antaganden skulle kunna bli ogiltiga inom planeringshorisonten, dels exempel på tänkbara konsekvenser av allvarligare karaktär. Exemplen bygger på intervjuer med representanter för Försvarsmakten, FMV, FOI och Pliktverket. Exempel på allvarliga följdverkningar av ogiltiga planeringsförutsättningar och antaganden som tas upp i rapporten är ökade risker och fördyringar. Stora risker och följande stora skadeutfall eller av nödtvång sänkta ambitionsnivåer och kanske upplevd meningslöshet kan i sin tur avsevärt påverka Försvarsmaktens möjlighet att rekrytera till de internationella insatserna. En annan tänkbar konsekvens är att den allmänna opinionen kan tvinga politikerna till omprövning av verksamheten om händelseutvecklingen blir negativ. Arbetet har ingått i FoRMA-projektets stöd till Försvarsmaktens perspektivstudiearbete, där det har avrapporterats under studiens gång.