Årsrapport 2009 för FoT-området Modellering och simulering

Författare:

 • Farshad Moradi

Publiceringsdatum: 2010-03-15

Rapportnummer: FOI-R--2952--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • M&S
 • CGF
 • VV&A
 • modellering
 • simulering
 • omvärldsmodellering
 • modellering av mänskligt beteende
 • datorgenererade styrkor
 • validering
 • verifiering
 • nätverksbaserad M&S
 • beslutsstöd
 • dataspel
 • konceptuell modellering
 • EBAO
 • realtidssimulering

Sammanfattning

Denna rapport är en sammanfattning av verksamheten inom FOI:s Forskning- och Teknikområde Modellering och Simulering (M&S) 2009. I rapporten redovisas över-siktligt områdets omfattning och inriktning samt den nationella och internationella utvecklingen. Forskningsresultaten sammanfattas och genomförd verksamhet beskrivs projektvis. Forskningen inom M&S-området syftar till att utveckla och utvärdera Försvarsmakts-gemensamma lösningar inom M&S, såsom metoder, tekniker, produkter och verktyg, samt ge direktstöd till olika delar av FM (t ex expertstöd, studier och internationella samarbeten) då det efterfrågas. Denna forskning har fått en tydligare fokus mot områ-den träning och utbildning, planering, beslutsstöd, ledningssystem samt CD&E. Fram-tagna FoT-resultat inom området stödjer dessutom verksamheten inom andra FoT-områden. Viktigt för forskningsverksamheten är att följa utvecklingen inom M&S genom att studera vissa större aktörer inom området, etablera kontakter och utveckla samarbeten såväl internationellt som nationellt. För att vara en attraktiv partner bör dock verksam-heten vara på framkanten och bidra till områdets utveckling inom valda delar. Under året har internationella samarbeten ökat och insatser har gjorts för att höja M&S-kompetensen såväl allmänt som inom ett antal specifika områden.