Peace-Building after Post-Modern Conflicts - The UN Integrated Mission (UNAMSIL) in Sierra Leone

Författare:

  • Adolfo Eldridge

Publiceringsdatum: 2010-02-10

Rapportnummer: FOI-R--2959--SE

Sidor: 56

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Civil-militär samverkan
  • fredsbevarande insatser
  • FN
  • UNAMSIL
  • Sierra Leone

Sammanfattning

Slutet på det kalla kriget tycks ha lett till nya former av väpnade konflikter som är mindre stat kontra stat krig utan mer av interna krig och konflikter, eller vad några författare refererar till som "nya" eller "postmoderna" krig. Förändringen i typen av konflikter har gjort det nödvändigt att hitta nya sätt att ta itu med frågeställningar och utmaningar som denna typ av krig och konflikter medför. FN:s generalsekreterare Boutros-Ghalis rapport från 1992, Agenda för fred, införde begreppet fredsbyggande som ett sätt för Förenta Nationerna (FN) för att förbättra sin förmåga att lösa konflikter. Brahimirapporten 2000, följde med begreppet integrerade operationer och rekommenderade att FN:s fredsbevarande insatser inriktas på samordning och samstämmighet mellan de militära och civila/humanitära organisationerna för att få en större inverkan på fredsprocessen och effektivare användning av resurserna. Dagens fredsoperationer har tenderat att bestå av både - fredsskapande och integrerade insatser - och FN:s uppdrag i Sierra Leone (UNAMSIL) var ett sådant uppdrag. Detta dokument ger en översikt och en analys över några av framgångarna och utmaningarna i den integrerade civil-militära operationen - UNAMSIL - och hur dessa insatser bidrog till fredsbyggandeprocessen i Sierra Leone under åren 1999 - 2002. Rapporten fokuserar på hur den integrerade operationen brottats med att skapa säkerhet genom fredsbevarande insatser och samtidigt påbörja långsiktiga fredsbyggandeprocesser. I slutet av rapporten ges rekommendationer som syftar till att stödja konceptutveckling inom detta område. Rapporten har skrivits inom ramen för FOI projektet "Ledning i multifunktionella insatser", som finansieras genom Försvarsmaktens FoU-program.