Heterogena taktiska kommunikationsnät

Författare:

  • Jimmi Grönkvist
  • Jan Nilsson
  • Anders Hansson
  • Erika Johansson

Publiceringsdatum: 2010-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3033--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Heterogena nät
  • mobilitetshantering
  • interoperabilitet
  • tjänstekvalitet.

Sammanfattning

Olika typer av kommunikationssystem har sina karakteristiska styrkor och svagheter. Ett fast kommunikationsnät kan utformas för att ha en mycket hög kapacitet medan ett radiosystem kan utformas för att ha lång räckvidd, att klara hög mobilitet eller att vara robust. Alla dessa egenskaper är svåra att förena i ett och samma radiosystem. Ett viktigt taktiskt krav på moderna mobila taktiska kommunikationsnät är att det ska vara möjligt att kommunicera även i områden utan täckning från radiomaster eller basstationer. Sådana helt mobila nät har av fysikaliska skäl ibland begränsad kapacitet. Genom att koppla samman olika typer av kommunikationsnät kan användarbehoven bättre tillgodoses, för att underlätta för mobila användare att kommunicera med det fasta nätet, uppnå högre kapacitet och få bättre förutsättningar för interoperabilitet.Vi kallar sådana sammansatta kommunikationsnät för heterogena nät. Syftet med denna rapport är att kort beskriva möjligheter och utmaningar när olika radio- och kommunikationssystem kopplas samman, samt något om de tekniker som kan användas för att utnyttja den fulla potentialen i ett nätverksbaserat kommunikations- och ledningssystem. Rapporten beskriver principer för att välja en bra väg genom näten från sändare till mottagare. Detta är viktigt, både för att kommunikationsnätet ska fungera effektivt och för att hantera tjänster som kräver höga datatakter. Dessutom behandlas olika tekniker för mobilitetshantering samt frågeställningar kring tjänstekvalitet i heterogena nät. Ett exempel är att behovet av att använda flera tjänster över heterogena nät medför att principer för tjänstekvalitet i de enskilda näten måste samordnas på en högre nivå. Rapporten innehåller även ett appendix som mer ingående beskriver relevanta tekniker och protokoll.