Arkitekturbaserad ledningssystemutveckling: Slutrapport

Författare:

  • Niklas Hallberg
  • Sofie Pilemalm
  • Helena Granlund
  • Joachim Hansson
  • Peter Litsegård
  • Thomas Sundmark
  • Annie Pilemalm

Publiceringsdatum: 2010-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3079--SE

Sidor: 48

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Ledningssystemsutveckling
  • arkitekturbaserad utveckling
  • slutrapport

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar det resultat som producerats inom projektet Arkitekturbaserad ledningssystemutveckling (2008-2010). Projektets syfte var att tillhandhålla Försvarsmakten kunskap avseende arkitekturbaserad utveckling av ledningssystem som är praktiskt och vetenskapligt kvalitetssäkrad. Att utveckla ledningssystem med rätt funktionalitet och egenskaper är både tidskrävande och kostsamt och andelen lyckade utvecklingsprojekt är relativt låg. Under många år har förutsättningarna för att åstadkomma "bra" system studerats, men ännu återstår många aspekter att beakta. Projektet Arkitekturbaserad ledningssystemutveckling har bidragit med kunskap inom en rad områden avseende Försvarsmaktens utveckling av ledningssystem. Exempelvis har projektet bidragit med kunskap avseende (1) vilket behov av stöd föreligger vid utveckling av ledningssystem inom Försvarsmakten, (2) relevanta principer och utvecklingsmetoder samt (3) erfarenheter kring modellbaserad systemutveckling. Projektet har haft nära kopplingar till flera pågående mer kunskapstillämpade projekt inom Försvarsmakten så som Modellbaserad förmågeutveckling. Detta för att de frågeställningar som studerades i projektet skulle ha hög relevans för Försvarsmaktens utveckling av ledningssystem. Kunskapsöverföringen från projektet har skett genom att projektets medarbetare aktivt deltagit i dessa mer tillämpande projekt samt genom rapporter. Inom projektet har även en rad vetenskapliga publikationer producerat, i syfte att vetenskapligt kvalitetssäkra erhållna resultat. En viktig del i att tillämpa projektets resultat inom Försvarsmakten kommer att leva vidare i transferprojektet Metod för kravställning av FM ledningssystem.